نمایش فایل(بررسی ماده 10 قانون مدنی)

بررسی ماده 10 قانون مدنی|41002586|rsi41002586|بررسی ماده 10 قانون مدنی,تحقیق درباره ماده 10 قانون مدنی,پروژه,دانلود,مقاله
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسی ماده 10 قانون مدنی را مشاهده می نمایید.

چکیده:

ماده ۱۰ قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که ان را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . میخواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است . در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول ان « در عقود و تعهدات به طور کلی » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است . در این کار تحقیقی در فصل اول به بیان کلیات خواهیم پرداخت و در فصول بعد به بیان حقوقی و فقهی ماده 10 قانون مدنی اشاره خواهیم داشت.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق4

طرح سوالات4

فرضیات4

پیشینه تحقیق4

روش تحقیق6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی8

گفتار اول :تعاریف8

بند اول :تعریف اصطلاحى شرط8

بند دوم :تعریف اراده11

مبحث دوم :تاریخچه موضوع12

گفتار اول :پیشینه ماده 10 قانون مدنى12

مبحث سوم : اصل حاکمیت اراده 13

گفتار اول:بررسی تاریخی موضوع14

گفتار دوم :نتایج اصل حاکمیت اراده 15

کفتار سوم :آزادی اراده در فقه16

گفتار چهارم :اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران17

گفتار پنجم :مبانی اصل آزادی قرار دادی در فقه وحقوق اسلامی17

گفتار ششم :حدود اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی اراده در قراردادها20

گفتار هفتم :محدودیت اصل آزادی قراردادی توسط قانون21

فصل دوم:

شروط ابتدایی در فقه و

مبحث اول :ادله قائلان به بطلان شروط ابتدایى25

گفتار اول : اثبات صحت شروط ابتدایى26

گفتار دوم: انطباق لفظ شرط بر عقد (قرارداد29

گفتار سوم :تحلیلى از ماده 10 قانون مدنى و مبانى فقهى آن30

بند اول :ثمره عملى اصل حاکمیت اراده در قراردادها30

گفتار چهارم: اصل اباحه (جواز31

گفتار پنجم : توقیفى و حصرى نبودن عقود و قراردادها33

گفتار ششم :عقد صلح و ماده 10 قانون مدنى39

گفتار هفتم :جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی 42

مبحث دوم: تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده ( العقود تابعه للقصود 45

گفتار اول : قاعده «العقود تابعه للقصود» و عناوین مشابه45

بند اول :قاعده العقود تابعه للقصود45

بند دوم :انماالاعمال بانیات48

گفتار دوم :جمع بندی نظرات ارائه شده در خصوص قاعده العقود تابعه للقصود و سایر عناوین49

گفتار سوم :قلمرو و آثار اصل آزادی قرارداد و قاعده العقود تابعه للقصود51

بند اول :قلمرو و آثار قاعده« العقود تابعه للقصود51

نتیجه گیری57

منابع و مراجع58


مطالب دیگر:
🔍نرم افزار جامع مدیریت اعضا ستاد نماینده های مجلس🔍ترجمه مقاله ایجاد یک مسیر لوله برای تبادل کننده حرارتی: یک مطالعه آزمایشی🔍نرم افزار جامع مدیریت فروشگاه اتومبیل🔍ترجمه مقاله درمان بین المللی اتیدرونات برای جلوگیری از کورتیکو استروئید القا کننده استروپوروزیس🔍ترجمه مقاله اگزا پلاتین، فلئوروراسیل و لیوکورین به عنوان درمان کمکی برای سرطان کولون🔍ترجمه مقاله اندازه گیری فعالیت فیزیکی در طول دوران بارداری🔍ترجمه مقاله الگوهای نامطلوب مربوط به تشخیص M0 در بیماران مبتلا به سرطان سینه در طول سال 2008-1978: آنالیز بر روی یک جمعیت براساس Munich Cancer Regist🔍ترجمه مقاله اثرات مکان جایگذاری علف کش ها بر کنترل گل جالیز کوچک (Orobanche minor) در شبدر قرمز🔍ترجمه مقاله اندازه گیری مشخصه دریافت نقل و انتقال یا ارتباط: یک آزمایش شبیه به مدل های اندازه گیری PRCA-24🔍ترجمه مقاله ایمنی و خطر مرتبط با نانو ذرات – یک تجدید نظر🔍برنامه رزرواسیون بلیط قطار با استفاده از نرم افزار دلفی🔍ترجمه مقاله شبیه سازی و مدل سازی احتمالی از خط انتقال حرارتی تحت جریان های توان نوشی یا نوسانی🔍ترجمه مقاله زایمان و غوطه وری در آب به عنوان مرحله مهمی برای بیشتر بیماران مراقبت های سلامتی یا روشی جدید برای رشته مامایی🔍ترجمه مقاله مربوط به بیماری قلبی و عروقی در جنوب شرقی آسیا. اساس و طراحی مطالعه دوره ای LIFE در اپیدمیولوژی مربوط به بیماری قلبی و عروقی🔍ترجمه مقاله شواهد چند ژنی برای گونه های دلفین bottlenose در جنوب استرالیا🔍ترجمه مقاله امید به زندگی فعال و تغییر اساسی در سلامتی🔍ترجمه مقاله ارزیابی اثر سلامتی به عنوان یک استراتژی برای همکاری درون بخشی🔍ترجمه مقاله بیولوژی مسیرهایی برای علف هرز مهاجم🔍ترجمه مقاله به کار بردن پرونامید برای دانه های گل آفتابگردان به منظور کنترل کردن Orobanche Cumana🔍ترجمه مقاله کنترل بعد از رویش گل جالیز کوچک در شبدر قرمز🔍ترجمه مقاله کشت چند تایی با غلات به منظور کاهش آلودگی Orabanche crenata در لگوم ها🔍ترجمه مقاله کنترل کردن Orobanche crenata در بین محصولات لگوم با شنبلیله🔍آشنایی با باستان شناسی- کلیات🔍گزارش کار آموزی تقسیم بندی انواع روش های ساخت یک ساختمان از نظر مصالح🔍ارایه سمینار درس مباحث ویره شباهت در شبکه های دوستی: انتخاب یا نفوذ